Những điểm khác nhau giữa các bản windows 8.1

Những điểm khác nhau giữa các bản windows 8.1. Bạn có biết sự khác nhau giữa Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows 8.1, Pro và Windows 8.1 Enterprise không?

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các bản windows 8.1 để bạn có thể chọn cho mình một bản windows 8.1 phù hợp nhất.

Phân biệt các bản windows 8.1

Bản windows 8.1 Pro luôn được khuyến khích nếu bạn sử dụng máy tính cá nhân nhé.

Mô tả Windows RT 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Pro Windows 8.1 Enterprise
Apps launch other apps (new) x x x x
Customize multiple tiles at once (new) x x x x
Lock screen photo slide show (new) x x x x
Four tile sizes (new) x x x x
Microsoft account login x x x x
Multiple instances of same app (new) x x x x
Open up to four variable sized windows at once (new) x x x x
Optional boot to the desktop/All apps screen/Start screen (new) x x x x
PC Settings improvements (new) x x x x
Portrait mode improvements (new) x x x x
Search powered by Bing (new) x x x x
Set the desktop wallpaper as Start background (new) x x x x
The Start button (new) x x x x
The Start screen and live tiles x x x x
Touch keyboard and thumb keyboard x x x x
Apps        
Automatic app updates from Windows Store (new) x x x x
Built-in apps (Mail, Calendar, People, and more)i x x x x
Install and run desktop apps (x86/x64)   x x x
Internet Explorer 11 (new) x x x x
Microsoft Office Home & Student 2013 RT includedii x      
Windows Media Playeriii   x x x
Windows Store x x x x
Xbox SmartGlassiv with Play To / Play On x x x x
Devices and peripherals        
3D printing support (new) x x x x
Biometric enrollment (new) x x x x
InstantGo v x x x x
Miracast wireless display support (new) x x x x
Mobile hotspot / Wi-Fi tethering (new) x x x x
Multiple monitor improvements (new) x x x x
Storage Spaces   x x x
Wi-Fi Direct wireless printing support (new) x x x x
System        
CPU Sockets 1 1 2 2
Maximum RAM vi 4 GB 128 GB 512 GB 512 GB
Mount ISO / VHDs x x x x
Reset and refresh your PC x x x x
Switch languages on the fly (Language Packs) vii x x x x
VHD boot     x x
Windows Update x x x x
Management        
Assigned access (new) x   x x
Client Hyper-V     x x
Device enrollment (new) x x x x
Domain Join     x x
Exchange ActiveSync x x x x
Group Policy     x x
Open MDM support (new) x x x x
Sideloading LOB apps   x
Start screen controlviii(new)       x
Windows To Go Creator       x
Work folders (new) x x x x
Workplace join (new) x x x x
Security        
AppLocker       x
Binary extension scanningix x x x x
BitLocker and BitLocker To Go     x x
Device Encryptionx x x x x
Family Safety x x x x
Multi-factor authentication for BYOD (new) x x x x
Picture password x x x x
Remote business data removal (new) x x x x
Trusted Bootxi x x x x
Windows Defenderxii x x x x
Windows SmartScreen x x x x
Networking        
BranchCache       x
Built-in VPN clientsxiii x x x x
DirectAccess       x
Remote Desktop (client) x x x x
Remote Desktop (host)     x x
VDI enhancements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *